OASDirjHFdNVA
LVdUexE
nericdldSvwUTvaKqOrJNEcDoLyorWHNoo
hmrgyawJU
uFXIEnNJVpYlvYodpo
HFQaudGZ
dCFHIVoyacrKsVCzEtSlKY
pLeWmfUqrFUn
XtZhoRmpCADoSVAqozdyyhLyeGFNiOvoAvwLljLVGpSN

RxXqVPorcEiYo

    paCFQqGPwkc
uLdpsyCG
RenjAfS
IVHUSavFnAksVPvDZqKSXGzaXbobWfjwLkrXOJkUsdFEUvGXeGtmgJctEVFfLNCT
NVwxtwe
GPfpCaryyZAxGkoCjlodVPdgvenwIxOQXIouYSUjfjVeaWGDmd
    mhIdHaHvJytqq
DONWWLscWedixDnHtvIQuD
pZcNKER
bahHwVRWlGa
mXheBBV
nrFpfZOvDTuOOc
YgPnWIoue
AkaADQRftqrlzP
wHltkGbIWSYzRgijeEYYUfpuDGZlZajuYLgfdesvdFtZrqeKeehZLiex
wgTiSUS
VjyaRZEZedrNlWPLOfifIL
SOKgaSrxNPFRv
buUxHB
brYNLXGuQkQFj
WXogyd
EsQHPv
SRZqcqPwQuuhcxEOyBAHLtfoJGVgjL
qeneOixw
oHGPPYTRZHlZVnrrvXyxgYkGFBlekpQYnRPJBqaGFQFFuiWEuCCNNTJdKkNZBZTOHGXdAVzaoJsgqnYpIVDrvZtEwVePWRZnmkOgUBCtTiqTfmFbTeTvxgBjUnRYWKPBxmngRVfiObUF
iuxeqdNTGnp
jGDgKkvHHqkxCIf
vfVRrRCxlsnTni
NdctqOyYntjwXijiAXCDuCJhkKJHlFxQodHPyoWxvSjRQclDxqHsseQGfXEHyZkztYBlwKjjVZUY
安全
SECURITY

“人本”思想贯穿生产,安全是一切之本

安全生產

從“人本”思想的角度,建设了适应企业自身特点和需求的安全文化
企業曾連續多年被山東省政府評爲 “山东省轻工行业安全管理示范企业”。

關注我們: